ปิดปรับปรุงระบบ

สามารถส่งบทความได้ที่ crci@rmutl.ac.th โดยแนบไฟล์บทความ ระบุชื่อบทความ/ผู้แต่งในอีเมล์
และ
กรอกรายละเอียดต่างใน Microsoft Form ที่ กรอกรายละเอียด ส่งบทความ


ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ ได้ที่ crci@rmutl.ac.th
โดยแนบใบสมัคร ระบุชื่อผลงาน/ผู้ส่งผลงานในอีเมล์
และ
กรอกรายละเอียดต่างใน Microsoft Form ที่ กรอกรายละเอียด ส่งผลงาน

Download แบบฟอร์มใบสมัครส่งผลงาน
ตัวอย่างแบบฟอร์มใบสมัคร